Statut

EXTRAS DIN STATUT

A.  Scopul Fundației:

Protejarea patrimoniului natural și cultural autohton și promovarea imaginii acestuia, la nivel local, național și internațional.

Promovarea imaginii patrimoniului universal în România.

B.   Denumirea Fundației:

GREEN MAN FOUNDATION

După caz, în situațiile în care este posibil, va putea fi folosită denumirea numai în una din cele două limbi (engleză sau română), variantele fiind absolut identice.

Sediul Fundației:

Cisnădie, str. Măgurii, nr. 125, județul Sibiu

C.   Durata de funcționare a Fundației:

Pe termen nedeterminat.

D.  Explicitarea scopului și obiectivelor Fundației:

Promovarea principiilor UNESCO potrivit cărora fiecare parte a Terrei are contribuția sa la patrimoniul mondial, prin:

 • mediatizarea susținută a valorilor patrimoniului autohton universal pe teritoriul României;
 • promovarea imaginii României în exterior conștientizarea comunităților asupra semnificației noțiunii de “Patrimoniu” și a avantajelor păstrării acestuia, inclusiv a celui de factor de coeziune comunitar;
 • implicarea autorităților publice și a sectorului de afaceri în conservarea patrimoniului cultural, precum și în promovarea imaginii patrimoniului în general (prin “imagine” înțelegându-se un concept cu conotație profundă și complexă de percepție a valorilor patrimoniale);
 • sensibilizarea opiniei publice în vederea tratării patrimoniului natural și a celui construit ca un tot unitar; prezentarea interdependențelor tot mai strânse dintre cele două componente, în condițiile accentuării și extinderii factorului antropic în teritoriu;
 • derularea unor proiecte concrete de protejare a monumentelor istorice și de protecție a mediului.

Activitățile Fundației:

Pentru atingerea obiectivelor, Fundația va desfășura activități ca:

 • Identificarea, fotografierea și (sau) filmarea unor arii naturale, clădiri și situri istorice ce sunt sau ar putea constitui valori de patrimoniu;
 • Cercetarea, inventarierea, clasarea, conservarea acestui patrimoniu;
 • Consolidarea, restaurarea clădirilor istorice;
 • Colaborarea cu mass-media pentru promovarea imaginii patrimoniului;
 • Colaborarea cu autoritățile publice, alte organizații nonguvernamentale din card și străinătate, precum și alte activități ce sunt în concordanta cu scopul și obiectivele Fundației;
 • Punerea în valoare a patrimoniului peisagistic și arhitectural și conștientizarea autorităților și societății civile asupra necesității integrării social-economice și culturale a acestuia în viața colectivități lor locale, precum și promovarea sa pe plan național internațional, prin:
  • realizarea și prezentarea de filme și de diapozitive pe teme de patrimoniu, în spectacole audiovizuale complexe, de înaltă ținută, cu impact emoțional deosebit la aproape toate categoriile de receptori, (cum sunt proiecțiile în sistem “fondu-ecnhaine” gen diapormasidiason);
  • conferințe însoțite de proiecții de diapozitive, pe teme de patrimoniu, cu exemplificări de intervenții reușite și mai puțin reușite asupra acestuia, atât din România cât și din alte părți ale lumii;
  • conferințe educative în instituții de învățământ de toate nivelele, în scopul creării în rândul tineretului a unei atitudini de respect față de valorile patrimoniului autohton expoziții de fotografie ilustrând patrimoniul cultural și (sau) natural, cu imagini de certă, valoare documentar-artistică;
  • invitarea la astfel de spectacole, conferințe și expoziții a altor specialiști și personalități marcante în domeniile respective, cu prezentări atractive;
  • realizarea sau colaborarea la realizarea de pliante, broșuri, ghiduri, albume, hard și alte publicații, în vederea popularizării imaginii patrimoniului în mod cat mai sugestiv;
  • realizarea de materiale documentare multimedia (Cd, site-uri pe Internet).

E.   Categoriile de resurse patrimoniale ale Fundației:

 • patrimoniul inițial al Fundației, respectiv bunuri în natura în numerar în valoare totală de 14.000 lei;
 • donații, sponsorizări sau legate;
 • alte resurse (venituri) prevăzute de lege.

F.   Atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale Fundației:

 1. Organul de conducere și administrare a Fundației este Consiliul Director, exercitând următoarele atribuțiuni:
 • stabilirea strategiei generale și a programelor Fundației;
 • aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
 • alegerea și revocarea cenzorului;
 • înființarea de filiale;
 • încheierea de acte juridice, în numele și pe seama Fundației;
 • executarea bugetului de venituri și cheltuieli;
 • aprobarea organigramei și a strategiei de personal ale Fundației;
 • modificarea statutului Fundației;
 • îndeplinirea oricăror alte atribuții prevăzute de lege.
 • Organul de control al Fundației este cenzorul. În realizarea competentelor sale, cenzorul:
 • verifică modul în care este administrat patrimoniul Fundației;
 • întocmește rapoarte și le prezinta consiliului director;
 • poate participa la ședințele consiliului director fără drept de vot;
 • îndeplinește orice alte atribuții stabilite de consiliul director.
 • Fondatorul Fundației are drept de veto asupra oricăror hotărâri propuse sau luate de cei în drept.

G.  Procedura de desemnare și de modificare a componentei organelor de conducere, administrare și control, pe parcursul existentei fundației:

Componenta organelor de conducere, administrare și control se stabilește și se modifică de membrii fondatori.

H.  Consiliul Director:

 • Tacconi Francesco – Președinte;
 • Matei Cristian – Ion – Vicepreședinte.

I.  Prevederile prezentului statut se completează în dispozițiile legale în vigoare.